Ủy ban mặt trận phường cẩm phô tổ chức ký Chương trình hiệp thương, phân công giúp đỡ các hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững năm 2022.

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, vừa qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm Phô ký Chương trình hiệp thương, phân công giúp đỡ các hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022.

Những năm qua, MTTQ Việt Nam phường thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân chủ trương, chính sách của Đảng về giảm nghèo; vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo, nhất là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của người dân ở địa bàn dân cư, những hộ cận nghèo, hộ có nguy cơ tái nghèo để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. 

Từ nguồn vận động, Hội LHPN phường Cẩm Phô đã hỗ trợ cho 01 chị Hội viên có hoàn cảnh khó khăn 100 con gà giống, sửa chữa lại chuồng trại, hỗ trợ thức ăn ban đầu cho gà với tổng số tiền 4.850.000 đồng. Nhằm giúp gia đình chị  có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình, góp phần tích cực vào thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội của địa phương.

Để phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể phường tích cực triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo trong chương trình phối hợp hàng năm, tiếp tục huy động mọi nguồn lực của xã hội chăm lo giúp đỡ người nghèo; người cận nghèo, khó khăn nhằm nâng cao thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phường./.

Tin liên quan