Kết quả giải quyết TTHC tháng 4/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐNĐ-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022, cụ thể như sau:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 4568 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới:1970 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 2598 hồ sơ

- Số hồ sơ đã giải quyết: 1117 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 591 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 526 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 469 hồ sơ);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 52,91%, giảm 8,32% so với tháng 03/2022.

- Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 2681 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 2140 hồ sơ)

- Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 08/5/2022): 126 hồ sơ

Đối với xã phường:

Tin liên quan