Thông báo đấu giá cho thuê 08 ngôi nhà

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền trung phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau