Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ hợp thứ 13, HĐND thành phố khóa XI

Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công đã được HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ hợp thứ 13, HĐND thành phố khóa XI