Kết quả giải quyết TTHC tháng 5/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐNĐ-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022, cụ thể như sau:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 5051 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 2046 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 3005 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 137 hồ sơ, tăng 134 hồ sơ so với tháng trước).

- Số hồ sơ đã giải quyết: 3066 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 882 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 2184 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 2044 hồ sơ);

 - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 28,77%, giảm 24,14% so với tháng 04/2022.

 - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 1223 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 994 hồ sơ).

- Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 06/6/2022): 264 hồ sơ

Đối với xã phường

Tin liên quan