Thông báo v/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 787/1, Khối Sơn Phô I, phường Cẩm Châu, TP Hội An

Thông báo v/v lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 787/1, tờ bản đồ số 55 thuộc đường Trần Nhân Tông, Khối Sơn Phô I, phường Cẩm Châu, TP Hội An

Tin liên quan