Thành phố Hội An triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện Kế hoạch số 639/KH-UBND ngày 18/3/2022 của UBND thành phố về tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 1385/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND thành phố về tập huấn Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến; Ngày 09/8/2022, UBND thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam khai mạc đợt tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và Hệ thống Phần mềm một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2022. Đợt tập huấn lần này diễn ra trong 02 ngày (ngày 09 đến ngày 10/8/2022).