Mặt trận phường Cửa Đại giám sát Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại và kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của phường năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thành lập Đoàn giám sát đảng viên đang công tác ở cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Trong những ngày vừa qua đã tiến tiến hành giám sát tại 3 chi bộ 3 chi bộ khu dân cư trên địa bàn phường. Nội dung giám sát tập trung việc thực hiện các quy định của Đảng về tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; về việc thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân.

Việc thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị có vai trò rất quan trọng nhằm giáo dục, rèn luyện và quản lý, giám sát đảng viên chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Theo báo cáo của 3 chi bộ khối phố, đảng viên đang công tác ở nơi cư trú tại các khu dân cư trên địa bàn phường Cửa Đại đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ theo Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị, luôn nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước Nhân dân nơi cư trú; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ; tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và cuộc vận động, các phong trào thi đua tại khu dân cư. Tham gia khá đầy đủ các cuộc họp do Chi bộ và khu dân cư tổ chức khi được mời; thường xuyên giữ mối quan hệ với Chi ủy, trưởng khối, ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Tuy nhiên, trong thời gian do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 nên việc thực hiện Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ và Nhân dân nơi cư trú vẫn còn hạn chế, một số ít đảng viên chưa tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hội họp do cấp ủy chi bộ và khu dân cư tổ chức, ít sâu sát, gần gũi với Nhân dân ở địa bàn cư trú. 

Thông qua giám sát, kịp thời nhắc nhỡ, đôn đốc các Chi bộ khối phố trên địa bàn phường thường xuyên tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ và Nhân dân nơi cư trú ở địa bàn khối phố và thông báo cho đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ; duy trì tổ chức sinh hoạt đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn 6 tháng một lần để thông báo tình hình, nhiệm vụ của khu dân cư. Cuối năm chi ủy chi bộ họp với ban công tác Mặt trận khu dân cư để nhận xét từng đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn khối phố theo phiếu nhận xét gửi về đảng ủy phường theo đúng quy định.

 

 

 

 

Tin liên quan