Kết quả giải quyết TTHC tháng 9/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/9/2022 đến ngày 30/9/2022, cụ thể như sau:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1983 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1202 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 781 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 414 hồ sơ, giảm 111 hồ sơ so với tháng trước).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1361 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 944 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 417 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 358 hồ);

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 69,36%, tăng 8,44% so với tháng 08/2022.

          - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 216 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 137 hồ sơ).

          - Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 12/10/2022): 101 hồ sơ.

Đối với xã phường:

Tin liên quan