Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Luật Thống kê và các văn bản QPPL hướng dẫn

Chỉ thị  số 7/CT-TTg về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước 

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 30/5/2022

Ngày có hiệu lực: 30/5/2022

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc ban hành Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế –  xã hội 

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 28/02/2022

Ngày có hiệu lực: 28/02/2022

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Nghị định số 100/2021/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/11/2021

Ngày có hiệu lực: 01/01/2022

Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế – xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 24/02/2020

Ngày có hiệu lực: 24/02/2020

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/12/2019

Ngày có hiệu lực: 15/02/2020

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 30/7/2019

Ngày có hiệu lực: 16/9/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 5/1/2019

Ngày có hiệu lực: 5/1/2019

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 4/1/2019

Ngày có hiệu lực: 18/2/2019

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/11/2018

Ngày có hiệu lực: 20/12/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 6/7/2018

Ngày có hiệu lực: 20/8/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định số 11/2018/QĐ/TTg ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/3/2018

Ngày có hiệu lực: 20/4/2018

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Chỉ thị số 44/CT-TTg về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 6/12/2017

Ngày có hiệu lực: 6/12/2017

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định số 643/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/5/2017

Ngày có hiệu lực: 11/5/2017

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 19/12/2016

Ngày có hiệu lực: 5/2/2017

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 17/10/2016

Ngày có hiệu lực: 1/12/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Nghị định số 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 1/7/2016

Ngày có hiệu lực: 1/7/2016

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Luật Thống kê số 89/2015/QH13

Cơ quan phát hành: Quốc hội

Ngày ban hành: 23/11/2015

Ngày có hiệu lực: 4/12/2015

Người ký: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thông tư số 06/2014/TT-BKHĐT  hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 14/10/2014

Ngày có hiệu lực: 1/12/2014

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ban hành Quy chế phổ biến thông tin thông kê của Tổng cục Thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 28/5/2014

Ngày có hiệu lực: 28/5/2014

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Quyết định số 275/QĐ-TCTK về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2015 của Tổng cục Thống kê

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 14/4/2014

Ngày có hiệu lực: 14/4/2014

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê Tông hợp áp dung đối với Bộ, ngành

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 17/2/2014

Ngày có hiệu lực: 5/4/2014

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 11/11/2013

Ngày có hiệu lực: 10/1/2014

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định số 945/QĐ-TCTK về việc phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 24/9/2013

Ngày có hiệu lực: 24/9/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Quyết định số 1397/QĐ-TTg về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê”

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 13/8/2013

Ngày có hiệu lực: 13/8/2013

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 19/7/0213

Ngày có hiệu lực: 5/9/2013

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định số 13/QĐ-TCTK về việc ban hành Chương trình hành động tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 7/1/2013

Ngày có hiệu lực: 7/1/2013

Người ký: Tổng cục trưởng Đỗ Thức

Thông tư số 19/2012/TT-BCT về việc  ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Thông tư số 20/CT-BCT quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Thông tư số 21/ 2012/TT-BCT quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 20/7/2012

Ngày có hiệu lực: 5/9/2012

Người ký: Thứ trưởng Trần Tuấn Anh

Thông tư số 53/TT-BTC  quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 9/4/2012

Ngày có hiệu lực: 1/6/2012

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh

Nghị định số 14/2012/NĐ-CP về  sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 7/3/2012

Ngày có hiệu lực: 1/5/2012

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thông thư số 38/2011/TT-BCT  quy định Chế độ báo cáo Thống kê cơ sở áp dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Công Thương

Cơ quan phát hành: Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 14/10/2011

Ngày có hiệu lực: 1/12/2011

Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Quyết định số 2331/QĐ-BTC về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 4/10/2011

Ngày có hiệu lực: 4/10/2011

Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh

Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 22/9/2011

Ngày có hiệu lực:  sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh

Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục

Cơ quan phát hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 22/9/2011

Ngày có hiệu lực: 10/11/2011

Người ký: Thứ trưởng Trần Quang Quý

Thông tư số 58/2011/TT-BTC  quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 11/5/2011

Ngày có hiệu lực: 30/6/2011

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh

Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

Cơ quan phát hành: Bộ Tư Pháp

Ngày ban hành: 5/4/2011

Ngày có hiệu lực: 20/5/2011

Người ký: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 31/3/2011

Ngày có hiệu lực: 1/6/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Thông tư số 05/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Cơ quan phát hành: Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 23/3/2011

Ngày có hiệu lực: 1/6/2011

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm

Thông tư số 02/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý

Cơ quan phát hành: Bộ Tư Pháp

Ngày ban hành: 13/1/2011

Ngày có hiệu lực: 1/3/2011

Người ký: Thứ trưởng Đinh Trung Tụng

Thông tư liên tịch số 04/2011/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 10/1/2011

Ngày có hiệu lực:  sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trương Chí Trung và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn

Thông tư số 223/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 31/12/2010

Ngày có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Trương Chí Trung

Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

Cơ quan phát hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 26/11/2010

Ngày có hiệu lực: 26/11/2010

Người ký: Bộ trưởng Cao Đức Phát

Thông tư số 21/2010/TT-NHNN quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Cơ quan phát hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành: 8/10/2010

Ngày có hiệu lực: 1/7/2011

Người ký: Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến

Quyết định số 2179/QĐ-BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê tài chính đến năm 2015

Cơ quan phát hành: Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 27/8/2010

Ngày có hiệu lực: 27/8/2010

Người ký: Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh

Thông tư số 19/2010/TT-BKH quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 19/8/2010

Ngày có hiệu lực: 1/1/2011

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 26/10/2009

Ngày có hiệu lực: 10/12/2009

Người ký: Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 15/9/2009

Ngày có hiệu lực: 1/11/2009

Người ký: Phó Thủ Tướng Nguyễn Sinh Hùng

Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BKHĐTBNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội Vụ- Bộ Tài Chính

Ngày ban hành: 9/9/2009

Ngày có hiệu lực: 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh

Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Cơ quan phát hành: Bộ Giao Thông vận tải

Ngày ban hành: 4/8/2009

Ngày có hiệu lực: sau 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng

Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 24/7/2009

Ngày có hiệu lực: 1/10/2009

Người ký: Thứ trưởng Trần Đức Lai

Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 23/7/2009

Ngày có hiệu lực: 1/10/2009

Người ký: Thứ trưởng Trần Đức Lai

Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

Cơ quan phát hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 28/5/2009

Ngày có hiệu lực: 10/7/2009

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ

Cơ quan phát hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày ban hành: 30/3/2009

Ngày có hiệu lực: 45 ngày kể từ ngày ký

Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Văn Lạng

Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 9/3/2009

Ngày có hiệu lực: 1/5/2009

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thông tư số 03/2008/TT-BNV hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

Cơ quan phát hành: Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 3/6/2008

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Trần Văn Tuấn

Thông tư số02/2007/TT-BNV  hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 25/5/2007

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Quyết định số 337/QĐ-BKH về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 10/4/2007

Ngày có hiệu lực: 10/4/2007

Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 23/1/2007

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày ký

          Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Thông tư số 03/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cơ quan phát hành: Bộ Nội Vụ

Ngày ban hành: 5/1/2005

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Thông tư số 04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Cơ quan phát hành: Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 5/1/2005

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Bộ trưởng Đỗ Quang Trung

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 14/12/2004

Ngày có hiệu lực: sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định số 325/QĐ-TCTK về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của Tổng cục Thống kê

Cơ quan phát hành: Tổng cục Thống kê

Ngày ban hành: 18/5/2015

Ngày có hiệu lực: 18/5/2015

Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm

Quyết định số 715/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cơ quan phát hành: Chính phủ

Ngày ban hành: 22/5/2015

Ngày có hiệu lực: 22/5/2015

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Quyết định số 1471/QĐ-BKHĐT quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành

Cơ quan phát hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày ban hành: 12/10/2015

Ngày có hiệu lực: 12/10/2015

Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Tin liên quan