Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐNĐ-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022, cụ thể như sau:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 2815 hồ sơ, trong đó:

      + Hồ sơ tiếp nhận mới: 1866 hồ sơ.

      + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 949 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 313 hồ sơ, tăng 176 hồ sơ so với tháng trước).

- Số hồ sơ đã giải quyết: 1935 hồ sơ, trong đó:

      + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1390 hồ sơ.

      + Hồ sơ trễ hạn: 545 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 365 hồ sơ và lĩnh vực xây dựng 164 hồ sơ);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 71,83%, tăng 43,06% so với tháng 05/2022.

- Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 304 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 98 hồ sơ và lĩnh vực xây dựng 93 hồ sơ).

- Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 06/7/2022): 197 hồ sơ.

Đối với xã phường

Tin liên quan