Kết quả giải quyết TTHC tháng 7/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐNĐ-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022, cụ thể như sau:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 2399 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1519 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 880 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 397 hồ sơ, tăng 84 hồ sơ so với tháng trước).

- Số hồ sơ đã giải quyết: 1356 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 888 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 468 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 367 hồ sơ và lĩnh vực xây dựng 69 hồ sơ);

 - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 65,49%, giảm 6,34% so với tháng 06/2022.

 - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 472 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 194 hồ sơ và lĩnh vực xây dựng 191 hồ sơ).

 - Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 10/8/2022): 142 hồ sơ.

Đối với xã phường:

Tin liên quan