Kết quả giải quyết TTHC tháng 8/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐNĐ-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022, cụ thể như sau:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 2682 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1639 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 1043 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 525 hồ sơ, tăng 128 hồ sơ so với tháng trước).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1901 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1158 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 743 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 434 hồ sơ và lĩnh vực xây dựng 255 hồ sơ);

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 60,92%, giảm 4,57% so với tháng 07/2022.

          - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 202 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 132 hồ sơ, lĩnh vực người có công 36 hồ sơ).

          - Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 12/9/2022): 105 hồ sơ.

Đối với xã phường:

Tin liên quan