Số hóa thông tin, dữ liệu giải quyết đơn thư, tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 7475 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP (ngày 23/8/2022) quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền vào phần mềm quản lý của tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia; thông báo kịp thời khi có sự thay đổi hoặc có sai sót thông tin, dữ liệu.

Ngành chức năng rà soát các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo kể từ ngày 15/3/2018 đến trước ngày 10/10/2022 (ngày Nghị định số 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật) để thực hiện cập nhật vào Cơ sở dữ liệu...

UBND tỉnh đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường trách nhiệm trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh và tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia; tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác.

Cơ quan chức năng phải bảo đảm việc tập hợp thông tin về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của nghị định và pháp luật khác có liên quan, gắn với quản lý, vận hành chặt chẽ, an toàn, ổn định và thông suốt...

Tin liên quan