Khẩn trương triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Trước các mối đe dọa về an ninh mạng, an toàn thông tin ngày càng phức tạp trong điều kiện hiện nay, UBND tỉnh vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt tới tất cả tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nguyên tắc “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý, khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng”; chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này và Quyết định số 2126 ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: làm đầu mối tiếp nhận, quản lý sự cố; ứng cứu, xử lý sự cố và săn lùng mối nguy hại; nghiên cứu, theo dõi các nguy cơ tấn công mạng, thông tin về lỗ hổng, điểm yếu; luyện tập các kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin có trách nhiệm chủ động rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 1 lần/6 tháng; chủ trì tham mưu ban hành 2 phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin trước ngày 31/12/2022 và cập nhật kịp thời khi có thay đổi...

Tin liên quan