Kết quả giải quyết TTHC tháng 10/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022, cụ thể như sau:

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1868 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1246 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 622 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 478 hồ sơ, tăng 64 hồ sơ so với tháng trước).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1383 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1059 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 324 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 246 hồ);

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 76,57%, tăng 7,21% so với tháng 09/2022.

          - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 96 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 69 hồ sơ).

          - Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 11/11/2022): 89 hồ sơ.

Kết quả giải quyết TTHC xã, phường:

Tin liên quan