Thông báo đấu giá cho thuê 11 ngôi nha thuộc sở hữu Nhà nước.

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau: