Kết quả giải quyết TTHC tháng 11/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022, cụ thể như sau:

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1623 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1138 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 485 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 366 hồ sơ, giảm 112 hồ sơ so với tháng trước).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1165 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1010 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 155 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 141 hồ);

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 86,70%, tăng 10.13% so với tháng 10/2022.

          - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 107 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 76 hồ sơ, lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 23 hồ sơ).

          - Hồ sơ sắp trễ hạn giải quyết (đến ngày 09/12/2022): 65 hồ sơ.

Đối với xã phường:

Tin liên quan