Kết quả giải quyết TTHC tháng 12/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/12/2022 đến ngày 31/12/2022, cụ thể như sau:

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1630 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1172 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 458 hồ sơ

- Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4: 447 hồ sơ, giảm 81 hồ sơ so với tháng trước).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1149 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 985 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 164 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 146 hồ sơ);

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 85,73%, giảm 0.97% so với tháng 11/2022.

          - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 93 hồ sơ (riêng lĩnh vực đất đai 65 hồ sơ).

  • Đối với xã phường:

Tin liên quan