Nêu cao trách nhiệm nêu gương

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua cấp ủy đảng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hội An thường xuyên chú trọng trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, bảo đảm uy tín và niềm tin với nhân dân.

 

 

Đảng bộ phường Cẩm Châu thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.H

Đảng bộ phường Cẩm Châu thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Đ.H

Nâng cao nhận thức người đứng đầu

Ngoài bản cam kết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có cam kết về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Từng cán bộ lãnh đạo các cấp phải tự giác xây dựng kế hoạch của bản thân về trách nhiệm nêu gương và báo cáo trước chi bộ, trước cấp ủy. Qua đó, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế và những thói quen không tốt trong sinh hoạt như tác phong, lề lối làm việc, phát ngôn, sử dụng tài sản công, tiếp công dân…

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở chủ động xây dựng, ban hành quy định nêu gương cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình; từng cán bộ chủ chốt, người đứng đầu báo cáo cụ thể trước chi bộ về cam kết rèn luyện và kế hoạch nêu gương này.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy nói: “Nhận thức của cán bộ lãnh đạo là điều quan trọng đầu tiên. Từ nhận thức đó, hơn ai hết người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu.

Trước hết là đi đầu vận động nhân dân, tiếp đó là đi đầu thực hiện theo tấm gương của Bác bằng các việc làm trong quá trình công tác, học tập, trong cuộc sống, trong những lĩnh vực tiếp xúc với người dân, đồng chí, đồng nghiệp…”.

 

Trên cơ sở nghiên cứu, triển khai công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ thường xuyên rà soát, đôn đốc bổ sung, xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

Các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả hằng năm.

Trong đó, chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo, gắn với quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức, đơn vị và nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Trên địa bàn thành phố, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương như Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Thanh tra, Giáo dục, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, Ban Quản lý bảo tồn biển Cù Lao Chàm... đã chú trọng xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp và tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc.

Qua kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại một số đơn vị, xã phường, Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời biểu dương những cách làm hay, mô hình sáng tạo; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, yêu cầu khắc phục, nhất là “làm theo Bác” trong công việc hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy cũng đã chú trọng khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, lồng ghép gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng địa phương, cơ quan, đơn vị...

Ông Đinh Văn Danh - người dân ở khối An Mỹ, phường Cẩm Châu nhận xét: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ phường đến các khối phố đều rất nhiệt tình, vì nhân dân phục vụ. Cán bộ quân dân chính ở từng tổ, từng khối đều có trách nhiệm trong công việc, giúp nâng cao đời sống của nhân dân”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác Hồ gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Thành ủy Hội An - Trần Ánh nói, trong thời gian tới toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý cán bộ, đảng viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chủ động thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giam sát năm 2023; kiểm tra, giám sát người đứng đầu các địa phương, đơn vị về năng lực lãnh đạo, quản lý, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và tính tiền phong, gương mẫu.

“Đó cũng là yêu cầu, là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức” - ông Ánh nhấn mạnh.

 

 

Tin liên quan