Thông báo đấu giá cho thuê các ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước

UBND thành phố Hội An thống nhất tổ chức đấu giá cho thuê 11 ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 27/7/2022.