Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thành ủy Hội An vừa ban hành Nghị quyết số 08 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023 – 2024”.

Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn thành phố tối thiểu là 5 m2/người vào năm 2023 và 2024

Nghị quyết này được Thành ủy chủ trương xây dựng trong tình hình việc thực hiện Chương trình NTM đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Năm 2021 đến cuối năm 2022, thành phố chưa đảm bảo đủ các điều kiện để lập hồ sơ đề nghị tỉnh xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.


Theo đó, Thành ủy Hội An xác định mục tiêu, đến cuối năm 2023 và 2024, 4/4 xã (Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim và Tân Hiệp) duy trì đạt chuẩn xã NTM; 02 xã Cẩm Thanh và Tân Hiệp duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 9/9 phường của thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh.


Có từ 90% trở lên người dân trên địa bàn thành phố hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố. Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn thành phố tối thiểu là 5 m2/người vào năm 2023 và 2024.


Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy đã đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về kết quả thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn thành phố thời gian qua; các nội dung mới, yêu cầu mới của Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025; về ý nghĩa của mục tiêu thành phố Hội An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến cuối năm 2023 và 2024, 4/4 xã (Cẩm Thanh, Cẩm Hà, Cẩm Kim và Tân Hiệp) duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình nông thôn mới. Duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.


Tập trung chỉ đạo xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, phát triển cây xanh trong đô thị gắn với mục tiêu thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội trong thực hiện mục tiêu thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tin liên quan