Hội An chú trọng truyền thông xây dựng nông thôn mới

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) TP.Hội An vừa ban hành chương trình truyền thông giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn.

 

Hội An chú trọng tuyên truyền phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Chương trình truyền thông hướng đến đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện; góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, NTM là nền tảng, nông dân là chủ thể”.
Đồng thời phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn Hội An trở thành những miền quê đáng sống.
Đến năm 2025, TP.Hội An phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, ít nhất 50% xã NTM nâng cao, ít nhất 25% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ít nhất 70% số thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,4 lần so với năm 2020.

Tin liên quan