Hội An vận động nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2025, TP.Hội An phấn đấu vận động 1,2 tỉ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho 2.500 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.


 

Hội An luôn quan tâm dành nguồn lực cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ 200.000.000 đồng, bình quân mỗi năm 50.000.000 đồng; vận động các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện, xã hội, các tổ chức Phi chính phủ 200.000.000 đồng. Vận động đóng góp trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 800.000.000 đồng, bình quân mỗi năm 200.000.000 đồng. Thành phố cũng vận động 100% cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và đóng góp nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em trên địa bàn thành phố.
Qua đó, ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, hỗ trợ học bổng, chi phí học tập, từng bước giảm khoảng cách chênh lệch, nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa các nhóm trẻ, đảm bảo cho trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Tin liên quan