Đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID

Hôm nay 3/4, UBND tỉnh có Công văn đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban MTTQ và các hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt và sử dụng Tài khoản định danh điện tử VNeID.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động cài đặt, kích hoạt sử dụng ứng dụng VNeID, nâng cao tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử VNeID cho người dân trên địa bàn tỉnh để ứng dụng các tiện ích của định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và ứng dụng tài khoản VNeID để thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

Quán triệt, vận động, hướng dẫn 100% cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động đến điểm cấp căn cước công dân tại Công an các huyện, thị xã, thành phố hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (địa chỉ số 119 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để được cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 2”; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người thân thực hiện việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2”; quá trình sử dụng ứng dụng VNeID gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản hồi, trao đổi, thông tin cho cơ quan công an các cấp để được hướng dẫn giải quyết.

Công an tỉnh tổ chức thực hiện cấp căn cước công dân, định danh điện tử và hướng dẫn việc sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo cụ thể về tình hình cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” trong báo cáo định kỳ của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh, UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai tài liệu hướng dẫn việc sử dụng “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và tại các địa điểm công cộng, địa bàn khu dân cư trên địa bàn tỉnh để người dân nắm biết, hưởng ứng thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục làm việc với các nhà mạng hỗ trợ tin nhắn đến các thuê bao di động đề nghị người dân tích cực, khẩn trương làm căn cước công dân, đăng ký cấp “Tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2” từ ứng dụng VNeID với nội dung: Công an Quảng Nam thông báo “Công dân đã được cấp căn cước công dân trước ngày 15/3/2022 nhanh chóng đến các điểm cấp căn cước công dân tại Công an cấp huyện hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để đăng ký Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhằm sớm thụ hưởng các tiện ích. Trân trọng”!

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các Tổ công nghệ số cộng đồng ở cơ sở hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp huyện, UBND cấp xã, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp xã, thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động hướng dẫn công dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID trên địa bàn quản lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gửi về Công an tỉnh để theo dõi kết quả cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, xem đây là tiêu chí để xem xét đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị.

 

 

Tin liên quan