Lấy Ý kiến cộng đồng dân cư về đô án quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Lấy Ý kiến cộng đồng dân cư về đô án quy hoạch Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Xin vui lòng xem nội dung tại văn bản đính kèm.

https://drive.google.com/drive/folders/1HpJRLcgRr5NhxH4umJRxe3u5RszmhlW6?usp=sharing

 

Tin liên quan