Thông báo Kết luận tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế các công trình: Trụ sở làm việc UBND phường Cẩm Nam; Trung tâm văn hóa thể thao xã Cẩm Thanh

Thông báo Kết luận tại cuộc họp thông qua phương án thiết kế các công trình: Trụ sở làm việc UBND phường Cẩm Nam; Trung tâm văn hóa thể thao xã Cẩm Thanh