Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5/2023

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hội An tháng 5/2023 (15/4-14/5/2023)

  1. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính:

* Đối với thành phố:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 975 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 975 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 520 hồ sơ, đạt 53,33%.

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 562 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 542 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 20 hồ sơ;

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 96,44%.

          - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 17 hồ sơ.

          * Đối với xã phường:

          - Số hồ sơ tiếp nhận: 737 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ tiếp nhận mới: 737 hồ sơ.

                   + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 0 hồ sơ.

          - Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 621 hồ sơ, đạt 84,26%.

          - Hồ sơ đã giải quyết: 662 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 660 hồ sơ đạt 99,70%.

                   + Hồ sơ trễ hạn: 2 hồ sơ.

          2. Về thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính: Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện trách nhiệm công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định tại Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

 

3. Nhận xét:

- Hồ sơ trực tuyến có tăng song tỷ lệ còn thấp so với hồ sơ được tiếp nhận giải quyết (53,33%).

- Hồ sơ lĩnh vực Đất đai có cải thiện hơn tháng trước, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 96,44%. Tuy nhiên số lượng hồ sơ đang giải quyết còn nhiều (225 hồ sơ) và có 16 hồ sơ đang giải quyết trễ hạn.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn cao hơn so với tháng trước, do kết quả giải quyết thủ tục lĩnh vực Đất đai có cải thiện.

- Nhiều đơn vị chưa đăng ký đủ chữ ký số cho cán bộ, công chức tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống.

- Một số xã, phường số lượng hồ sơ được tiếp nhận, cập nhật vào phần mềm còn ít như: Thanh Hà, Cẩm Kim, Cẩm An, Cẩm Hà.

4. Kiến nghị, đề xuất:

* Đối với Tỉnh:

Qua thời gian triển khai sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã phát sinh một số vướng mắc, kính đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông hỗ trợ điều chỉnh để phần mềm hoàn thiện hơn:

Đối với lĩnh vực Đất đai, kiến nghị Sở Thông tin - Truyền thông hỗ trợ điều chỉnh phiếu biên nhận cũng như phần thông tin khi nộp hồ sơ trực tuyến thể hiện thông tin số GCN và địa chỉ thửa đất để tiện trong công tác theo dõi, quản lý hố sơ; hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu danh sách hồ sơ ngăn chặn từ phần mềm Một cửa cũ sang Hệ thống mới để các đơn vị có thể khai thác tra cứu.

- Đối với tài khoản người dùng được phân nhiều nhiệm vụ (cán bộ một cửa, chuyên viên xử lý…), khi kích vào danh sách chuyển vai trò xử lý cần thể hiện rõ tên vai trò thay vì hiện thông tin chung “Bộ phận một cửa Thành phố Hội An”.

- Đối với các thủ tục liên thông, khi luân chuyển hồ sơ giữa các cấp phải chọn cụ thể tên đơn vị và tên người xử lý thay vì được tự thiết lập theo quy trình mặc định của bộ thủ tục. Việc này dẫn đến tình trạng nhiều hồ sơ bị chuyển nhầm đơn vị hoặc bỏ sót người tiếp nhận làm quy trình xử lý hồ sơ bị gián đoạn.

* Đối với Bộ phận một cửa thành phố:

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai sử dụng phần mềm một cửa phiên bản mới theo Công văn Số 827/UBND ngày 17/4/2023 của UBND thành phố. 

          - Đề nghị đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên cập nhật Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đúng quy trình quy định; trích xuất số liệu hồ sơ đã và đang giải quyết quá hạn (nhất là hồ sơ lĩnh vực đất đai), phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá hạn để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh.     

- Yêu cầu Bộ phận Một cửa thành phố tiếp tục thực hiện việc số hóa hồ sơ đầu vào và kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định; các đơn vị chưa đăng ký đủ chữ ký số cho cán bộ, công chức khẩn trương đăng ký với Ban Cơ yếu Chính phủ để được cấp chữ ký số phục vụ việc số hóa hồ sơ theo chỉ đạo tại công văn 1135/UBND ngày 17/5/2023 của UBND thành phố; tổng hợp báo cáo UBND thành phố tình hình triển khai thực hiện, chậm nhất đến 31/5/2023, 100% cán bộ, công chức tham gia quy trình giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa có chữ ký số cá nhân.

- Đề nghị Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố có biện pháp xử lý, chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

- Giao Tổ 1 cửa - Văn phòng HĐND-UBND thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình xử lý hồ sơ trên hệ thống, định kỳ hằng tuần trích xuất số liệu báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý. Tiếp tục phối hợp với Thành đoàn Hội An hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa thành phố trong năm 2023. Chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi việc triển khai sử dụng bản nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc.

* Đối với bộ phận TN&TKQ các xã/phường:

 Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các xã/phường chỉ đạo Bộ phận Một cửa cập nhật đầy đủ thông tin, tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo đúng quy định, nhất là hồ sơ chứng thực và hộ tịch, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống mới khi giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã, phường.

Tin liên quan