Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 6/2023

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hội An tháng 6/2023 (15/5-14/6/2023)

Thực hiện chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố Hội An về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hằng tháng, Văn phòng HĐND-UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (phiên bản nâng cấp của Phần mềm Một cửa cũ) tháng 6/2023, như sau:

  1. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

* Đối với thành phố:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1.469 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1.070 hồ sơ.

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 399 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 581 hồ sơ, đạt 39,55% (tăng 61 hồ sơ).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1.041 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 968 hồ sơ.

+ Hồ sơ trễ hạn: 73 hồ sơ;

          - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 87,95% (giảm 8,49%).

          - Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 104 hồ sơ (trong đó, lĩnh vực đất đai 94 hồ sơ).

          * Đối với xã phường:

          - Số hồ sơ tiếp nhận: 1.095 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ tiếp nhận mới: 1.021 hồ sơ.

                   + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 74 hồ sơ.

          - Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 892 hồ sơ, đạt 81,46%.

          - Hồ sơ đã giải quyết: 1040 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1.040 hồ sơ, đạt 100%.

                   + Hồ sơ trễ hạn: 0 hồ sơ.

          2. Về thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính: Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện trách nhiệm công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định tại Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

3. Nhận xét

- Hồ sơ trực tuyến tăng so với tháng trước. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn lĩnh vực đất đai giảm (15,28%), dẫn đến tỷ lệ chung của thành phố giảm so với tháng trước.

- Một số đơn vị chưa đăng ký đủ chữ ký số cho cán bộ, công chức tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống.

- Một số xã, phường có số lượng hồ sơ tiếp nhận, cập nhật vào Hệ thống còn ít như xã Cẩm Kim, Cẩm Hà, phường Sơn Phong.

4. Kiến nghị, đề xuất

* Đối với tỉnh:

Kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ chỉnh sửa một số bất cập trong triển khai sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC chính của tỉnh theo Công văn số 1449/UBND ngày 16/6/2023 của UBND thành phố Hội An.

* Đối với Bộ phận Một cửa thành phố:

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị có TTHC tiếp nhận giải quyết tại Bộ phận Một cửa thành phố tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thường xuyên truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết TTHC để tiếp nhận, xử lý hồ sơ theo đúng quy trình quy định; thực hiện số hóa, ký số hồ sơ tiếp nhận và kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống. Các đơn vị chưa đăng ký đủ chữ ký số cho cán bộ, công chức đề nghị khẩn trương đăng ký với Ban Cơ yếu Chính phủ để được cấp chữ ký số, phục vụ việc số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định.

- Đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC của ngành, đơn vị mình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; trích xuất số liệu hồ sơ đã và đang giải quyết quá hạn, phân tích nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá hạn để có chỉ đạo xử lý chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. 

- Đề nghị Phòng Nội vụ tham mưu UBND thành phố có biện pháp xử lý, chấn chỉnh đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

- Giao Tổ Một cửa - Văn phòng HĐND-UBND thành phố thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, định kỳ hằng tuần trích xuất số liệu báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo xử lý. Tiếp tục phối hợp với Thành đoàn Hội An hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận Một cửa thành phố trong năm 2023. Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, hướng dẫn hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai sử dụng Hệ thống; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

* Đối với Bộ phận Một cửa xã, phường.

 Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Bộ phận Một cửa đăng nhập đầy đủ thông tin, tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo đúng quy định, nhất là hồ sơ chứng thực và hộ tịch; đẩy mạnh việc tuyên truyền và hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa xã, phường.

Tin liên quan