Thông báo về kết luận tại cuộc họp một số nội dung liên quan đến công trình Tu bổ, tôn tạo di tích nhà Lao Hội An

kết luận tại cuộc họp một số nội dung liên quan đến công trình Tu bổ, tôn tạo di tích nhà Lao Hội An