Nghị quyết Thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Nghị quyết Thông qua đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050