Kết quả giải quyết TTHC tháng 8/2023

BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hội An tháng 8/2023 (15/7-14/8/2023) Thực hiện chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố Hội An về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hằng tháng, Văn phòng HĐND-UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 8/2023, như sau:

  1. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

* Đối với thành phố:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1281 hồ sơ (1), trong đó: 

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 918 hồ sơ;

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 363 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 690 hồ sơ, đạt 75,16% (tăng 36,49%).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 779 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 661 hồ sơ; (2)

+ Hồ sơ trễ hạn: 118 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 502 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 431 hồ sơ; (3)

+ Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 71 hồ sơ (riêng, lĩnh vực đất đai 60 hồ sơ);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: [(2)+(3)]/(1)*100% = 85,25%(giảm 5,92%).

          * Đối với xã phường:

          - Số hồ sơ tiếp nhận: 1.442 hồ sơ, trong đó: 

                   + Hồ sơ tiếp nhận mới: 1.370 hồ sơ;

                   + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 72 hồ sơ.

          - Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 1.177 hồ sơ, đạt 85,91% (giảm 0,43%).

          - Hồ sơ đã giải quyết: 1.380 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1.379 hồ sơ; 

                   + Hồ sơ trễ hạn: 1 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 62 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 60 hồ sơ;

                   + Hồ sơ đang giải quyết trễ hạn: 2 hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 99,79%.

          2. Về thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính: Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện trách nhiệm công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định tại Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

3. Nhận xét

* Đối với Bộ phận Một cửa thành phố:

- Hồ sơ trực tuyến tăng so với tháng trước, trong đó:

+ Lĩnh vực đất đai có cải thiện (35,41%), tăng 23,24%; 

+ Lĩnh vực Hoạt động xây dựng có tăng nhưng vẫn còn thấp (16,60%);

+ Một số lĩnh vực có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao và ổn định: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (93,94%), Hộ tịch (91,18%).

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn giảm, trong đó:

+ Lĩnh vực Đất đai giảm 4,69%, số lượng hồ sơ đang giải quyết trễ hạn còn nhiều (60 hồ sơ); 

+ Lĩnh vực Đăng ký các biện pháp đảm bảo giảm 6,23%;

+ Lĩnh vực Hoạt động xây dựng giảm 6,65%; 

+ Lĩnh vực Hộ tịch trễ hạn 09 hồ sơ, trong đó: trễ tại công đoạn xử lý của Bộ phận một cửa (Bưu điện) 03 hồ sơ (H47.46-230718-1177, H47.46-230718-1206, H47.46-230718-1233); tại phòng Tư pháp 04 hồ sơ (H47.46-230720-0431, H47.46-230720-0459, H47.46-230720-0483, H47.46-230808-1585); tại Văn phòng HĐND-UBND TP 02 hồ sơ (H47.46-230726-0068, H47.46-230725-1361).

- Một số lĩnh vực có số lượng hồ sơ phát sinh thấp: Kinh doanh khí (01 hồ sơ), Văn hóa (01 hồ sơ), Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (01 hồ sơ), Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (01 hồ sơ), Thi đua - khen thưởng (01 hồ sơ), Lưu thông hàng hóa trong nước (02 hồ sơ). Riêng lĩnh vực Chứng thực đến nay vẫn chưa cập nhật hồ sơ vào phần mềm.

- Một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình số hóa và ký số hồ sơ theo quy định khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống.

- Việc thực hiện thanh toán trực tuyến còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa triển khai thực hiện.

* Đối với Bộ phận Một cửa xã, phường:

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước/đúng hạn và tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cao và ổn định. Tuy nhiên, một số xã, phường có số lượng hồ sơ tiếp nhận, cập nhật vào Hệ thống vẫn còn thấp như Sơn Phong, Thanh Hà, Cẩm Kim.

Tin liên quan