Xây dựng “Phương án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề trồng rau Trà Quế”

Hiện nay, Trung tâm QLBT DSVH Hội An đang triển khai xây dựng “Phương án bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề trồng rau Trà Quế”.


 

Xây dựng “Phương án bảo tồn, phát huy DSVH phi vật thể quốc gia Nghề trồng rau Trà Quế”

 

nhằm huy động các nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản bền vững

Mục đích của việc xây dựng phương án là đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động các nguồn lực của thành phố, địa phương và cộng đồng cư dân Trà Quế để bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề trồng rau Trà Quế một cách bền vững; góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong thời kỳ mới. Nội dung phương án được xây dựng trên cơ sở đảm bảo các quy định về bảo tồn phát huy di sản, gắn với thực tiễn và có sự kết nối với các Đề án liên quan của địa phương để việc triển khai được khả thi và hiệu quả, đặc biệt là Đề án của UBND thành phố về “Xây dựng Cẩm Hà – xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển năng động, bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Tin liên quan