Kết quả giải quyết TTHC tháng 9/2023

BÁO CÁO Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hội An tháng 9/2023 (15/8-14/9/2023) Thực hiện chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố Hội An về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hằng tháng, Văn phòng HĐND-UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2023, như sau:

  1. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

* Đối với thành phố:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1394 hồ sơ (1), trong đó: 

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 965 hồ sơ;

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 429 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 838 hồ sơ, đạt 86,84% (tăng 11,68%).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 996 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 883 hồ sơ; (2)

+ Hồ sơ trễ hạn: 113 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 398 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 308 hồ sơ; (3)

+ Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 90 hồ sơ (riêng, lĩnh vực đất đai 85 hồ sơ);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: [(2)+(3)]/(1)*100% = 85,44%(tăng 0,19%).

          * Đối với xã phường:

          - Số hồ sơ tiếp nhận: 1.305 hồ sơ, trong đó: 

                   + Hồ sơ tiếp nhận mới: 1.244 hồ sơ;

                   + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 61 hồ sơ.

          - Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 809 hồ sơ, đạt 65,03% (giảm 20,88%).

          - Hồ sơ đã giải quyết: 1.241 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1.236 hồ sơ; 

                   + Hồ sơ trễ hạn: 5 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 64 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 62 hồ sơ;

                   + Hồ sơ đang giải quyết trễ hạn: 2 hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 99,46%.

          2. Về thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính: Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện trách nhiệm công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định tại Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

3. Nhận xét

* Đối với Bộ phận Một cửa thành phố:

- Hồ sơ trực tuyến tăng so với tháng trước, trong đó:

+ Lĩnh vực đất đai (84,25%), tăng 48,84%; 

+ Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (68,75%), tăng 52,15%;

+ Một số lĩnh vực có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao và ổn định: Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (99,21%);

+ Lĩnh vực Hộ tịch (24,14%), giảm 67,04%.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn tăng ít, trong đó:

+ Lĩnh vực Đất đai giảm 2,99%, số lượng hồ sơ đang giải quyết trễ hạn còn nhiều (75 hồ sơ); 

+ Lĩnh vực Đăng ký các biện pháp đảm bảo tăng 3,48%;

+ Lĩnh vực Hoạt động xây dựng tăng 4,95%; 

- Một số lĩnh vực không phát sinh hoặc có số lượng hồ sơ phát sinh thấp: Kinh doanh khí (0 hồ sơ), Văn hóa (0 hồ sơ), Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (01 hồ sơ), Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (02 hồ sơ), Thi đua - khen thưởng (03 hồ sơ), Lưu thông hàng hóa trong nước (04 hồ sơ), Đường thủy nội địa (04 hồ sơ), Môi trường (04 hồ sơ), Thủy sản (06 hồ sơ). 

- Một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình số hóa và ký số hồ sơ theo quy định khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống.

- Việc thực hiện thanh toán trực tuyến còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa triển khai thực hiện.

* Đối với Bộ phận Một cửa xã, phường:

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước/đúng hạn cao và ổn định. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến giảm mạnh (giảm 20,88%) do các thủ tục thuộc lĩnh vực Chứng thực không còn được áp dụng hình thức trực tuyến; một số xã, phường có số lượng hồ sơ tiếp nhận, cập nhật vào Hệ thống vẫn còn thấp như Sơn Phong (29 hồ sơ), Cẩm Kim (26 hồ sơ).

 

Tin liên quan