Kết quả giải quyết TTHC tháng 10/2023

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hội An tháng 10/2023 (15/9-14/10/2023)

  1. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

* Đối với thành phố:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1468 hồ sơ (1), trong đó: 

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1082 hồ sơ;

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 386 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 1029 hồ sơ, đạt 95,10% (tăng 8,26%).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1042 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 932 hồ sơ; (2)

+ Hồ sơ trễ hạn: 110 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 426 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 318 hồ sơ; (3)

+ Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 108 hồ sơ (riêng, lĩnh vực đất đai 96 hồ sơ);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: [(2)+(3)]/(1)*100% = 85,15%(giảm 0,29%).

          * Đối với xã phường:

          - Số hồ sơ tiếp nhận: 812 hồ sơ, trong đó: 

                   + Hồ sơ tiếp nhận mới: 751 hồ sơ;

                   + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 61 hồ sơ.

          - Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 405 hồ sơ, đạt 53,93% (giảm 11,10%).

          - Hồ sơ đã giải quyết: 773 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 770 hồ sơ; 

                   + Hồ sơ trễ hạn: 3 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 39 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 39 hồ sơ;

                   + Hồ sơ đang giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 99,63%.

Tin liên quan