Hội An triển khai công tác dân vận chính quyền năm 2024

UBND TP. Hội An vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và các văn bản quy định của các cấp về công tác dân vận. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận, dân vận chính quyền trên địa bàn thành phố; công tác cải cách hành chính; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất tồn đọng đơn thư; triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2024 có hiệu quả thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ hằng năm

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hội An theo hướng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch đến năm 2030. Thường xuyên rà soát, đánh giá, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính không cần thiết; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương; phấn đấu giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ hằng năm. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, trao đổi, giải quyết công việc; xây dựng và sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo quy định.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, những bức xúc dư luận quan tâm, góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận khéo trên các lĩnh vực. Triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội.

Việc triển khai kế hoạch công tác dân vận chính quyền năm 2024 trên địa bàn thành phố nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội thành phố năm 2024.

Tin liên quan