THỰC HIỆN BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH QUẢNG NAM

UBND thành phố Hội An đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam đến cộng đồng dân cư; Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức niêm yết công khai Bộ Quy tắc ở những nơi dễ nhìn thấy, dễ quan sát; thường xuyên tuyên truyền, thực hiện bằng hình thức phù hợp, hiệu quả và hướng dẫn, nhắc nhở, hỗ trợ du khách đồng hành thực hiện khi tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương.

Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch Quảng Nam được đăng tải theo mã QR đính kèm.