Kết quả giải quyết TTHC tháng 03/2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố Hội An về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hằng tháng, Văn phòng HĐND-UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 03/2024, như sau:

  1. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

* Đối với thành phố:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1.281 hồ sơ (1), trong đó: 

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 869 hồ sơ;

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 412 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 808 hồ sơ, đạt 92,98 (tăng 0,45%).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 757 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 654 hồ sơ; (2)

+ Hồ sơ trễ hạn: 103 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 524 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 482 hồ sơ; (3)

+ Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 42 hồ sơ (trong đó phòng TNMT 13 hồ sơ, Chi nhánh VPĐK Đất đai 25 hồ sơ);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: [(2)+(3)]/(1)*100% = 88,68% (tăng 6,69%, trong đó, tỷ lệ đúng hẹn thủ tục đất đai của Chi nhánh VPĐK Đất đai đạt 81,49%, tăng 12,41% ).

          * Đối với xã phường:

          - Số hồ sơ tiếp nhận: 1.355 hồ sơ, trong đó: 

                   + Hồ sơ tiếp nhận mới: 1.345 hồ sơ;

                   + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 10 hồ sơ.

          - Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 606 hồ sơ, đạt 45,06% (giảm 13,49%).

          - Hồ sơ đã giải quyết: 1.302 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1301 hồ sơ; 

                   + Hồ sơ trễ hạn: 1 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 53 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 53 hồ sơ;

                   + Hồ sơ đang giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 99,93%.

          2. Về thực hiện quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính: Qua theo dõi, các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện trách nhiệm công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức đối với các hồ sơ giải quyết trễ hạn theo quy định tại Quyết định 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh.

3. Nhận xét

* Đối với Bộ phận Một cửa thành phố:

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến ổn định và tăng 0,45% so với tháng trước.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn tăng 6,69%, trong đó:

+ Lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Chi nhánh VPĐKĐĐ tăng 12,41% (đạt 81,49%), số lượng hồ sơ đang giải quyết trễ hạn (25 hồ sơ); lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của phòng Tài nguyên - Môi trường tăng 0,65% (đạt 58,59%), số lượng hồ sơ đang giải quyết trễ hạn (13 hồ sơ); 

- Một số lĩnh vực không phát sinh hoặc có số lượng hồ sơ phát sinh thấp: Kinh doanh khí (0 hồ sơ), Văn hóa (0 hồ sơ), Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (0 hồ sơ), Quy hoạch xây dựng, kiến trúc (0 hồ sơ), Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (01 hồ sơ), Môi trường (0 hồ sơ), Lưu thông hàng hóa trong nước (01 hồ sơ), Thủy sản (0 hồ sơ), An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (04 hồ sơ).

- Một số đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình số hóa và ký số hồ sơ theo quy định khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống.

- Việc thực hiện thanh toán trực tuyến có cải thiện nhưng vẫn còn thấp. Các lĩnh vực phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến gồm: Hoạt động xây dựng (62 hồ sơ), Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (29 hồ sơ), Hộ tịch (06 hồ sơ), Đường thủy nội địa (05 hồ sơ), An toàn thực phẩm và dinh dưỡng (02 hồ sơ), Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (01 hồ sơ), Lưu thông hàng hóa trong nước (01 hồ sơ).

* Đối với Bộ phận Một cửa xã, phường:

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước/đúng hạn cao và ổn định. 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến tăng 13,49%.

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến có chuyển biến tích cực. Các đơn vị chưa hoặc không phát sinh hồ sơ thanh toán trực tuyến gồm: Cửa Đại, Cẩm Kim, Cẩm Hà.

 

Tin liên quan