Thông tin mời thầu dự án Mua sắm thiết bị Đầu tư ứng dụng CNTT phục vụ phòng họp không giấy cho Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND - UBND thành phố Hội An

Truy cập https://tinyurl.com/ydnw8b9n để vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với dự án này.

 

Tin liên quan