CUNG CẤP THÔNG TIN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2024

Thực hiện Quyết định số 638/QĐ-TCTK ngày 17/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024; Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hội An, Chi Cục Thống kê thành phố Hội An phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố triển khai điều tra doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Doanh nghiệp, Hợp tác xã có hoạt động sản xuất – kinh doanh trên địa bàn thành phố trong năm 2023 thực hiện cung cấp thông tin điều tra của đơn vị theo hình thức trực tuyến như sau:

Điều tra viên thống kê sẽ hướng dẫn Doanh nghiệp, Hợp tác xã đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu Webfrom (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang thôn tin điện tử của điều tra Doanh nghiệp tại địa chỉ http://doanhnghiep2024.gso.gov.vn.

Tài khoản: Mã số thuế doanh nghiệp

Mật khẩu: Mã số thuế doanh nghiệp

Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2024 đến trước ngày 10/6/2024.

Mọi phát sinh trong quá trình kê khai thông tin, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với điều tra viên phụ trách hoặc cơ quan thường trực điều tra doanh nghiệp năm 2024 thành phố Hội An: Chi cục Thống kê thành phố Hội An, điện thoại: 0235.3861259; email: hoianqna@gso.gov.vn để được hướng dẫn.

 

Tin liên quan