Kết quả giải quyết TTHC tháng 05/2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành phố Hội An về việc báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hằng tháng, Văn phòng HĐND-UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của thành phố trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 05/2024, như sau:

  1. Tình hình, kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

* Đối với thành phố:

- Số hồ sơ tiếp nhận: 1.881 hồ sơ (1), trong đó: 

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 1.320 hồ sơ;

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 561 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 1.154 hồ sơ, đạt 87,42% (giảm 6,97%).

          - Số hồ sơ đã giải quyết: 1.202 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1.131 hồ sơ; (2)

+ Hồ sơ trễ hạn: 71 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 679 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 636 hồ sơ; (3)

+ Hồ sơ đang giải quyết quá hạn: 43 hồ sơ (trong đó, lĩnh vực đất đai thuộc phòng TNMT 13 hồ sơ, Chi nhánh VPĐK Đất đai 20 hồ sơ, Hoạt động xây dựng thuộc phòng QLĐT 10 hồ sơ);

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: [(2)+(3)]/(1)*100% = 93,94% (giảm 0,33%, trong đó, tỷ lệ đúng hẹn thủ tục đất đai của Chi nhánh VPĐK Đất đai đạt 93,32% tăng 0,23% ).

          * Đối với xã phường:

          - Số hồ sơ tiếp nhận: 1.658 hồ sơ, trong đó: 

                   + Hồ sơ tiếp nhận mới: 1.596 hồ sơ;

                   + Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 62 hồ sơ.

          - Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 763 hồ sơ, đạt 47,81% (tăng 3,24%).

          - Hồ sơ đã giải quyết: 1.616 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 1.616 hồ sơ; 

                   + Hồ sơ trễ hạn: 0 hồ sơ.

          - Hồ sơ đang giải quyết: 42 hồ sơ, trong đó:

                   + Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 42 hồ sơ;

                   + Hồ sơ đang giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 100%.

       

 

Tin liên quan