Quy định số 144-QĐ/TW Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Ngày 9/5 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (gọi tắt là Quy định 144). Quy định 144 có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Bộ chính trị ban hành Quy định 144 nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Nội dung của Quy định 144  gồm 6 điều, 21 điểm, yêu cầu về 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên.

Cụ thể là: 

1. Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; 

2. Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; 

3. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; 

4. Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; 

5. Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Quy định số 144 nhấn mạnh các tiêu chuẩn đạo đức,  đó là lòng yêu nước, là sự tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tránh những dao động, lung lay để không thể "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái đạo đức cách mạng. 

Việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới để mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện, coi đó như việc "rửa mặt hàng ngày" để thấu hiểu, triệt để vận dụng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên tinh thần thực sự tôn trọng Nhân dân, như Đảng ta đề ra mục tiêu là mọi hoạt động đều nhằm mục đích phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Tin liên quan