Hội An: Mỗi xã phường xây dựng 1- 3 mô hình “Dân vận khéo”

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025, năm nay Đảng ủy mỗi xã phường thuộc Đảng bộ TP.Hội An đăng ký xây dựng ít nhất 1 – 3 mô hình “Dân vận khéo”, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện ít nhất 1 mô hình.


 

Mô hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy các phường là tham gia lập lại trật tự, xây dựng đô thị văn minh

Nội dung các mô hình đăng ký của các xã là tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Các mô hình của các phường tham gia lập lại trật tự. đô thị văn minh. Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng các mô hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…
Yêu cầu của các mô hình phải mang lại hiệu quả thiết thực, rõ nét về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; được cấp có thẩm quyền công nhận. Các mô hình “Dân vận khéo” được xét công nhận gồm: các mô hình đã thực hiện từ những năm trước, vẫn còn hiệu quả, được chỉ đạo tiếp tục thực hiện và các mô hình mới bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Rà soát loại bỏ những mô hình không còn hiệu quả hoặc không còn phù hợp yêu cầu thực tế.

Tin liên quan