Hội An kết nạp Đảng cho 16 học sinh

6 tháng đâug năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã quyết định kết nạp Đảng cho 42 quần chúng ưu tú của 18 tổ chức cơ sở đảng, trong đó đã kết nạp 16 quần chúng ưu tú là học sinh.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác kết nạp đảng viên, phấn đấu đạt chỉ tiêu kết nạp 110 đảng viên trong năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hội An đã yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên, tạo điều kiện để quần chúng có động cơ phấn đấu và tự nguyện vào Đảng.

Các cấp ủy tập trung rà soát nguồn quần chúng hiện có, lập danh sách cử quần chúng ưu tú tham gia học các lớp bồi dưỡng chính trị kết nạp Đảng để tạo nguồn kết nạp. Đồng thời, tạo điều kiện giới thiệu học sinh, sinh viên là cảm tình đảng khi tốt nghiệp ra trường để tổ chức đảng nơi đến tiếp tục theo dõi, xem xét kết nạp.

Đoàn thanh niên thành phố và các hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào thi đua; xây dựng các chương trình, sân chơi lành mạnh, sôi nổi, thiết thực cho đoàn viên, hội viên tham gia.

Qua đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu nguồn kết nạp vào Đảng. Hằng năm, giao chỉ tiêu cụ thể cho đoàn thanh niên các cấp nói chung và đoàn thanh niên các trường THPT, cao đẳng trên địa bàn giới thiệu học sinh, sinh viên ưu tú để tổ chức đảng có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Tin liên quan