Chi Cục Thuế

Địa chỉ: 03 Lê Văn Hiến, Phường Tân An, Hội An Số ĐT: 0510 3910 437 Email: ccthan.qna@gdt.gov.vn Fax: 0510 3910 437

Chi Cục thống kê

Chi cục Thống kê thành phố chịu sự quản lý trực tiếp về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, biên chế, quỹ lương của Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế- xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ...