Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Hội An

Nhiệm vụ và Quyền hạn

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Thành phố Hội An

Vị trí chức năng

Trung tâm hành chính công Thành phố Hội An

Vị trí, chức năng:

Ban quản lý khu bảo tồn biển - Cù Lao Chàm

Vị trí và chức năng:

Ban Quản lý bến thủy - bộ Hội An

Vị trí chức năng:

Trung Tâm Quản Lý Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa

Vị trí và chức năng:

Ban quan lý Dự án Đầu tư và xây dựng Thành phố Hội An

Vị trí và chức năng :

Đội kiểm tra quy tắc Thành phố

Vị trí và chức năng:

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Trung tâm PTQĐ có chức năng tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trung Tâm Văn hóa Thể thao

Chức năng nhiệm vụ