Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí từ 30/4 đến 15/5 năm 2023

Từ dịp lễ 30/4 - 1/5 đến 15/5/2023 các báo đã có khoảng hơn 80 tin, bài viết về Hội An, Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp một số tin bài như sau:

Tổng hợp thông tin về thu phí tham quan phố cổ Hội An trên báo chí từ ngày 3/4 đến ngày 12/4/2023

Từ ngày 03/4 đến 12/4/2023 các báo đã có hơn 150 tin, bài viết về thu phí tham quan phố cổ Hội An, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Hội An tổng hợp một số tin bài như sau:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 03 năm 2023

Trong tháng 3/2023 các báo đã có khoảng hơn 70 tin, bài viết về Hội An, Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp một số tin bài như sau:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 02 năm 2023

Trong tháng 02/2023 các báo đã có khoảng hơn 40 tin, bài viết về Hội An, Phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp một số tin bài như sau:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 01 năm 2023

Trong tháng 01/2023 các báo đã có khoảng hơn 50 tin bài viết về Hội An trên các lĩnh vực:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 11 năm 2022

Trong tháng 11/2022, các báo đã có khoảng hơn 30 tin, bài viết về Hội An, sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 10 năm 2022

Trong tháng 10/2022, các báo đã có khoảng hơn 60 tin, bài viết về Hội An, sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 9 năm 2022

Trong tháng 9/2022, các báo đã có khoảng hơn 90 tin, bài viết về Hội An, sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 8 năm 2022

Trong tháng 8/2022, các báo đã có khoảng hơn 40 tin, bài viết về Hội An, sau đây là một số tin bài nổi bật:

Tổng hợp thông tin Hội An trên báo chí tháng 7 năm 2022

Trong tháng 7/2022, các báo đã có khoảng hơn 75 tin, bài viết về Hội An, sau đây là một số tin bài nổi bật: