Hội đồng Nhân dân

Thường trực HĐND Thành phố Hội An Khóa XI – nhiệm kỳ 2016 – 2021