HỌC BÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO DÂN CHỦ

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là kết quả của sự kế thừa, phát triển những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại và sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, tạo nên nét đặc trưng, độc đáo về phong cách lãnh đạo của Người - Đó là phong cách lãnh đạo dân chủ.

Nêu cao trách nhiệm nêu gương

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua cấp ủy đảng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP.Hội An thường xuyên chú trọng trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, bảo đảm uy tín và niềm tin với nhân dân.

TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, với bút danh X.Y.Z. Những chỉ dẫn của Người trong “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị, ý nghĩa thiết thực đối với Đảng, các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong công cuộc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Nêu gương chính là việc thực hành để những giá trị của đạo đức và tài năng của người lãnh đạo được lan tỏa, dẫn dắt, truyền cảm hứng thúc đẩy mọi hành động của cấp dưới và người dân. Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, đề cao. Đảng ta đã dùng sự gương mẫu, nêu gương để lãnh đạo cách mạng, lấy đó là 1 trong 5 phương thức lãnh đạo của Đảng - Một phương thức lãnh đạo khoa học, trí tuệ, đầy giá trị nhân văn để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG, GIÁO DỤC VÀ RÈN LUYỆN LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể mà đến nay đã là tiền thân của những tổ chức, lực lượng cơ quan lớn mạnh, giữ vai trò quan trọng trong công cuộc giữ gìn, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Một trong những tổ chức lực lượng ấy đó chính Công an nhân dân.

LIÊM CHÍNH - PHẨM CHẤT QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,… gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để xây dựng đạo đức trong sáng, tận tâm phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, thì việc vận dụng sáng tạo tư tưởng về “liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết.

PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO KHOAN DUNG, ĐỘ LƯỢNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GỢI MỞ CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY

Nhà lãnh đạo chính trị Hồ Chí Minh không chỉ được yêu mến, ca ngợi bởi tư tưởng, đạo đức của Người, mà còn bởi phong cách, trong đó có phong cách lãnh đạo rất đặc biệt của Người.

LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN RA SỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Cuộc đời hoạt động cách mạng và hệ thống tư tưởng, tri thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng đạo đức và hành động cách mạng của Người luôn là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ người Việt Nam học tập, noi theo.

TÍNH BIỆN CHỨNG TRONG SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN

Là người am tường chủ nghĩa Mác - Lênin nên chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng thời nắm vững phương pháp biện chứng. Tư duy biện chứng đã ghi dấu ấn sâu sắc trong toàn bộ quan điểm, tư tưởng của Người, trong đó có tư tưởng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Theo Bác, Công an nhân dân phải là những người “vừa hồng, vừa chuyên”, hội tụ đủ những yếu tố về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác.

Học sinh tiểu học nhặt được của rơi trả lại cho người mất

Lúc 13h ngày 21/10/2020, trên đường đến trường, em Võ Kiến Nghi, học sinh lớp 5A - Trường TH & THCS Lý Thường Kiệt - Xã Cẩm Kim đã nhặt được một chiếc ví màu nâu, trong đó có hơn 1,8 triệu đồng, một đơn thuốc cùng một số giấy tờ. Em đã mang vào lớp nộp cho cô giáo chủ nhiệm.