Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

Thông báo đấu giá cho thuê các ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước

UBND thành phố Hội An thống nhất tổ chức đấu giá cho thuê 11 ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 27/7/2022.

Thông báo đấu giá cho thuê 11 ngôi nha thuộc sở hữu Nhà nước.

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau:

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở tờ bản đồ số 14 thuộc Khu dân cư cánh đồng rơm tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà...

QĐ vv công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố Hội An

QĐ vv công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

Quyết định công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trên địa bàn thành phố Hội An

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất

công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận phối hợp với Ban Quản lý Dự án và Quỹ đất thành phố Hội An thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở